Dasha Shishkin

Works
 • Dasha Shishkin, Apples, 2021
  Apples, 2021
 • Dasha Shishkin, Squash, 2021
  Squash, 2021
 • Dasha Shishkin, Tomatoes, 2021
  Tomatoes, 2021
 • Dasha Shishkin, He, in his London tayloring, she, bare as a lamb chop, 2018
  He, in his London tayloring, she, bare as a lamb chop, 2018
 • Dasha Shishkin, Love of the Blond, 2018
  Love of the Blond, 2018
Events